Novosti na področju članarine 2016

 

Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 7. seji, 5. 11. 2015, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.
Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.V letu 2016 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

 • Združitev članarine A in A+; članarina A+ se ukine, s tem da se obseg zavarovanja prenese na kategorijo A (zavarovanje za reševanje v tujih gorah za celi svet in višje zavarovalne vsote). Višina članarine A ostaja enaka, in sicer 55 €.
 • Med kategorijami članarin je dodana tudi kategorija B/zamejci, ki je namenjena zamejskim planinskim društvom.
 • Stroške izdaje novih izkaznic z letom 2016 krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunal društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Člani A, B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih 2013, 2014 ali 2015, uporabljajo te izkaznice še naprej. Nove izkaznice dobijo člani, ki se bodo leta 2016 prvič včlanili v konkretno društvo.
 • Z letošnjim letom uvajamo poenostavljen obračun članarine, društvom se bodo mesečno pošiljali računi glede na število vnesenih članov v informacijski sistem Naveza.
 • Povišan popust za člane PZS v Planinski založbi PZS, ki zdaj znaša 20 %.
 • Novi partnerji, ki nudijo popuste članom PZS.
VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE

 

Vrste članstva Višina članarine
član z največjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev 11,00 €
S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S + Š/z družinskim popustom 12,80 €
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P + O/z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
OPP/z družinskim popustom 5,60 €

Družinski popust:

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povezave v informacijski sistem Naveza ali označitve članov iste družine v poimenskem seznamu članov (Priloga 2). Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS.

Znižana članarina
Kadar društvo kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, lahko to odobri v breme deleža svojih sredstev.

Članarina B/zamejci
B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B. Tujcem se proda običajna članarine, odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.

Članska izkaznica

V letu 2016 bomo nadaljevali izdajanje novih članskih izkaznic vsem novim članom. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu, enako kot do zdaj. Nove izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v Navezo. Stroške izdaje novih izkaznic z letom 2016 krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunala društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom.Člani A, B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih 2013, 2014 ali 2015, uporabljajo te izkaznice še naprejNove izkaznice dobijo proti plačilu člani, ki se bodo leta 2016 prvič včlanili v izbrano društvo.Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico. Cena izkaznice je 2 € (DDV in poštnina sta vključena).
Zaradi olajšanega prehoda na nove izkaznice lahko člani izjemoma tudi v letu 2016 še uporabljajo stare izkaznice.

Opozorilo za društvaDruštvo mora skladno z računovodskimi pravili vsakomur, ki plača članarino,izdati potrdilo o plačilu, kjer mora biti poleg osnovnih podatkov o društvu, znesku in članu naveden tudi datum plačila. Potrdilo mora biti izdano v dveh izvodih, od katerih enega prejme član, drugi pa je za arhiv PD. V nekaterih primerih je možno, da bo moral član za uveljavljanje zavarovanja priložiti tudi kopijo potrdila o plačilu. Za člane, ki so ažurno vneseni v informacijski sistem Naveza je potrdilo mogoče izdati tudi v Navezi.Članom, ki dobijo nove izkaznice, morajo društva zanje izdati račun – ne glede na to, ali so zavezanci za DDV ali ne. Cena izkaznice je 2 € (DDV in poštnina sta vključena).

Pristopna izjava
Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v preteklih letih, in vsak novi član jo izpolni v letu 2016. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih izjav.

ZAVAROVANJE ČLANOV PZS
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje jevključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.Zavarovalne vsote so enake kot lansko leto in so objavljene na spletni strani PZS.
Opomba: vsebina besedila še ni popolnoma prirejena letošnjim novostim – vsote ostajajo enkae, v samem besedilu so še stare določbe, ki jih bomo v kratkem popravili.

Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.

Osnovno zavarovalno jamstvo
Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:

 • pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
 • gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA);
 • alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah ter balvansko plezanje;
 • turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. Zavarovalno kritje velja za turno kolesarstvo, in sicer za vzpon in spust na planinskih/gorskih poteh, ki so na osnovi pravilnikov, priporočil in naravnih karakteristik terena primerne za turno kolesarjenje. Zavarovalno kritje ne velja za treninge, tekmovanja ali udeležbo v naslednjih disciplinah gorskega kolesarstva: spust (downhill), kros, dirt, freeride, BMX in sorodnih.
 • turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja);
 • krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
 • prostovoljno vodništvo;
 • prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
 • dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
 • planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

Zavarovalno kritje ne velja za:

 • alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje nad IV. stopnjo po lestvici UIAA (plezanje posameznika brez varovanja),
 • urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.),
 • člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
 • tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
 • izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heli smučanju,
 • v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Definicija alpinistične odprave:

Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja zunaj evropskih in turških gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

Vir: www.pzs.si